تجارت جهانی

تجارت جهانی از اهداف مهم شرکت بازرگانی دیاکو بوده و این شرکت در تلاش است تا با استراتژی های متعدد بازرگانی، تجارتی بدون مرز ایجاد نماید.

در عصر کنونی تجارتی موفق است  که بر پایه روش های نوین و علمی تجارت بنا شود و این شرکت با بهره گیری از مدیریتی با دانش توانسته است در این مسیر موفقیت های زیادی ایجاد نماید.